sobota, 30. september 2017

PROGRAM SOCIALISTIČNE PARTIJE SLOVENIJE 


            1.) Nacionalizacija zdravstva in šolstva

Zdravstvo in šolstvo sta po odcepitvi Slovenije postopoma liberalizirala oziroma privatizirala. Večina obeh sektorjev je še vedno v državni lasti, vendar je privatizacija močno spodkopala ureditev zdravstvenega sistema, kar se odraža z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem, ki ga je treba ukiniti, ter pri dražjih storitvah in daljših čakalnih vrstah. Pri tem se dogaja, da imajo zdravniki v zasebnem sektorju v povprečju veliko večje zaslužke, najbolj sporno pa je, da se meša javno in zasebno.
Tako obstajajo zasebne ordinacije, ki delujejo s koncesijo pri čemer na napotnico, bolniki ne pridejo na vrsto, če plačajo sami pa. V šolstvu je zgodba podobna. Ustanavljajo se fakultete in univerze, ki delujejo s koncesijo, vendar je kljub temu treba študij doplačevati. Ustanavljajo se programi, ki niso v skladu s potrebami trga, zaradi česar je potem večina diplomantov takšnih fakultet nezaposljiva. Lastniki zasebnijh univerz tako kot zdravniki, dobivajo ogromne zaslužke, šolstvo kot celota pa drvi proti ameriškem sistemu zasebnega šolstva, kjer se lahko šolajo samo še tisti, ki imajo denar.

2.) Vpeljava uravnilovke v razmerju 1:5 in
3.) Uzakonitev stopnje presežne vrednosti

Bistvo socializma je, da je delitev, ki je 3. faza produkcijska procesa, vzpostavljena na dejavniku dela. Poznamo 4 faze, in sicer: 1. Produkcija, 2. Menjava, 3. Delitev in 4. Potrošnja. Poznamo tri primarne produkcijske tvorce, 1. Delo, 2. Zemljo, 3. Kapital. Ekonomska definicija socializma je: Družbeno ekonomski sistem, v katerem je primarni dejavnik delitve delo. Ekonomska definicija kapitalizma pa: Družbeno ekonomski sistem, v katerem je primarni faktor delitve kapital in zemlja. Kapitalizem se ne imenuje zato, ker ima kapital, kapital ima vsaka ureditev, ampak se imenuje, ker je glavni dejavnik delitve kapital. To pa pomeni, da »denar dela denar« po principu akumulacije, ki je prvi zakon kapitalizma.
Ker je v socializmu primarni dejavnik delitve, to pomeni naravno zaporo. Višje kvalificirana delovna sila ima višjo ceno, vendar se je ne more preplačati, ker ima dan še vedno 24 ur, od katerega bo delavec lahko delal največ 16 ur, pa še to izjemoma. Tako nihče ne more biti učinkovit 5-krat in večkrat od drugega delavca ne glede na panogo, ker vsak lahko dela največ 16 ur na dan, drugo potrebuje za regeneracijo. To pomeni, da je lahko kvalificirana delovna sila največ 5-krat dražja od nekvalificirane delovne sile. To pomeni, da se ne dogaja več, da neki direktor zasluži 60.000 EUR na mesec, ampak največ 5 krat več od tistega z najnižjo plačo v podjetju. To bi pomenilo, da se bodo minimalne plače zvišale, denar, ki gre danes za plače vodilnih, pa se bo usmerjalo v delitev dobička oziroma v razvoj. 
 

Stopnja presežne vrednosti je ulomek, ki kaže na stopnjo izkoriščanja delovne sile s strani kapitala. To pomeni, da prikazuje, koliko delovnega časa, delavec dela zase in svojo družino in koliko za delodajalca. Nižja, ko je stopnja presežne vrednosti bolj, je delavec izkoriščan.

Če je stopnja presežne vrednosti 1, pomeni, da delavec v 8-ih urah, 4 ure dela zase in 4 ure za delodajalca, torej lastnika (kapitalista, rentnika). Ker je gospodarstvo v krizi in je čedalje več ljudi nezaposlenih, so to idealni pogoji, za izsiljevanje delavstva, kar stopnjo presežne vrednosti popolnoma obrne v korist kapitala. Tako je realna stopnja presežne vrednosti v povprečju 0,25. Kar pomeni, da delavec 1-2 uri na dan dela zase, 6-7 ur pa za delodajalca. Govorimo o 8-urnem delovniku, s podaljšanjem delovnega časa, se ta razlika še poveča.  Nizka stopnja presežne vrednosti torej pomeni izkorišanje, visoka pa pošteno plačilo.
Zaradi tega bi morali uzakoniti stopnjo presežne vrednosti, kar pomeni, da je treba določiti stopnjo, pod katero delodajalec ne sme iti. S tako ureditvijo in nadzorom le te bi se počasi zatrlo izkoriščanje delavcev s strani kapitala. Presežna vrednost mora biti tako določena, da omogoča razvoj podjetja, kot je pojasnil Marx in ne več kot to.

4.) Izstop iz Zveze Nato

Nato je militantna organizacija, ki bi se morala po razpadu Sovjetske zveze in ukinitvi Varšavskega pakta, razpustiti. Namesto tega je Nato z vojno v Jugoslaviji prešel iz defenzivne zveze, ki naj bi bila namenjena, samo za obrambo, v ofenzivno zvezo, kar se je pokazalo z zračnimi napadi na področju Jugoslavije, predvsem bombardiranjem Srbije, brez resolucije Združenih narodov.
Nato pod pretvezo grožnje z Ruske strani širi svoje baze in pritiska na Rusijo, ter krši sporazum, ki sta ga podpisala Reagan in Gorbachov, da se Zahod ne bo širil na Vzhod proti Rusiji. Poleg tega je Nato vojska ZDA, Nemčije ter Vatikana oziroma skupine ljudi, ki vlada svetu, pri čemer jo plačujemo vsi državljani članic Zveze Nato.
Prepričani smo, da je bil referendum o vstopu Slovenije v Nato ponarejen. S članstvom v Natu smo dejanska tarča terorizma, ki je nastal zaradi delovanja Nata.
Zato je za mir na našem prostoru nujno potreben izstop iz Nata.
Slovenija naj za svojo varnost ponovno vzpostavi naborniški sistem.

5.) Izstop iz Evropske Unije in evroobmočja

EU je kapitalistična in fašistična integracija z naddržavnimi pristojnostmi. Hitler je v svojem testamentu zapisal, da bo 4. Reich, ki bo vzklil na pepelu 3. Reicha, federalno urejena Evropa, ki jo bo vodila Nemčija. Točno to se je po 2. Svetovni vojni zgodilo. EU s svojimi makroekonomskimi instrumenti izčrpava slabše razvite članice, torej Nemčija izčrpava ostale članice. Namreč, Slovenija je v Evroobmočju, kar pomeni, da smo se ob vstopu zavezali, da bomo izpolnjevali merila Evroobmočja.
Ker je Evropska centralna banka pod nadzorom Nemčije, saj ima tudi sedež v Frankfurtu, parametre za Evroobmočje določa Nemčija. To pomeni, da dviguje letvico, ki je ostale države ne morejo doseči. Nemčija kot najbolj razvita in najpremožnejša država, z najnižjo produktivnostjo in najbolj ugodnimi finančnimi kazalniki, najceneje od vseh dobiva denar, ki ga posoja naprej, kar se je pokazalo pri krizi v Grčiji. Nemčija znotraj EU vedno znova nalaga nova merila, standarde (primer EVRO motorji pri avtomobilih). Teh meril države zaradi preslabega finančnega stanja ne morejo izpolnjevati, kar pomeni, da morajo plačevati kazni (pogodbene globe) zaradi neizpolnjevanja standardov. Poleg tega večino teh produktov proizvaja Nemčija sama, kar pomeni, da mora vsa EU kupovati produkte, po standardih, ki so jih določili Nemci. To privede do tega, da se države, ker nimajo svojega denarja in morajo izpolnjevati merila Evroobmočja z uvozom dobrin in storitev iz Nemčije začnejo zadolževati. EU kot taka deluje, na centralizaciji. To pomeni, da je Nemčija vse bolj premožna, ostali deli EU pa vse bolj revni.
Če izstopimo iz Evroobmočja, imamo lahko svojo valuto, kar pomeni, da se lahko razvijamo v skladu s svojimi možnostmi in ne po nareku, zaradi česar nam pada standard, ker se moramo zadolževati za merila, ki jih nismo sposobni izpolnjevati. Evroobmočje je samo instrument EU, ki jo vodi Nemčija, da siromaši ostale članice, kar pomeni, da znotraj takšnega sužnjelastniškega sistema nimamo kaj početi. Poleg tega so bile obljube ob vstopu Slovenije v EU in Evroobmočje, da bo to omogočalo enakomeren razvoj vseh članic.
Torej da se bodo presežki prerazporejali med manj razvite. Tega EU ne počne, zaradi česar je EU prišla v hudo krizo, saj počne ravno nasprotno. Nadaljnje članstvo v EU in Evroobmočju je za Slovenijo pogubno.
Rešitev je vezava za Evroazijsko unijo in Neuvrščene, ki jih predstavlja BRICS. Izpad trgovanja z EU, lahko brez večjih problemov premostimo z vezavo našega tržišča na omenjene. Slovenija ima znanje in tehnologijo, ki je ta tržišča nimajo, nima pa surovin, ki jih ta tržišča imajo. Tako bi bila vezava našega gospodarstva na ta gospodarstva odlična za naše gospodarstvo.

6.) Nova ustava – Uvedba pol-predsedniškega sistema po francoskem vzoru, kasneje uvedba skupščinskega sistema

Polpredsedniški sistem za razliko od parlamentarnega kakršnega imamo v Sloveniji, ki smo ga prepisali od Nemčije oziroma nam je bil vsiljen, omogoča hitrejše reševanje problemov. Predsednik države ima možnosti dekretov, poleg tega ima po navadi večino v parlamentu, kar pomeni, da lahko vodi seje vlade in ima po navadi predsednika vlade iz svojih vrst. To pomeni, da se da zadeve reševati odločneje in hitreje, saj ni potrebno soglasje političnih strank, tako vladnih kot nevladnih.
Soglasje v parlamentarnem sistemu je velika težava, kar se lepo vidi v Slovenskem političnem prostoru, kjer je dovolj, da ena stranka zruši vlado, oziroma lahko na ta način zruši strukturne reforme. Tako se vrtimo v začaranem krogu, v katerem se ne rešujejo problemi.
S polpredsedniškim sistemom bi lahko takšne težave premostili in prisilili stranke h konstruktivnemu delovanju, poleg tega je v polpredsedniškem sistemu odgovornost nosilca (predsednika, predsednika vlade) jasna in zaradi tega ne more prihajati do prelaganja odgovornosti v tolikšni meri, kot se to dogaja v proporcionalnem parlamentarnem sistemu. Takšen sistem uporabljata Francija in Rusija.
Skupščinski sistem bi lahko uvedli po stabilizaciji države prek polpredsedniškega sistema. Bistvena prednost skupščinskega sistema, kot ga zagovarjamo, je odprava strankarskega sistema. V skupščinskem sistemu bi tako vsak okraj volil poslanca iz svojih vrst, torej v Kopru bi se volilo predstavnika iz Kopra. Le tak poslanec bo najbolje vedel, kaj njegov kraj potrebuje in bi bil odgovoren pred volilci, ki so ga izvolili za rezultate. S takšnim sistemom bi se izognili temu, da poslanci bolj kot pripadnost kraju, kjer živijo in so izvoljeni, čutijo pripadnost stranki, stranke pa svojim poslancem praviloma ukazujejo, da glasujejo po nareku vrha stranke in tako tudi proti interesom, ki bi jih moral poslanec v prvi vrsti zastopati.
V Sloveniji imamo uradno reprezentativni mandat, kar pomeni, da lahko poslanec glasuje po svoji volji in vesti, neuradno pa imamo imperativni mandat, ko se poslancu neposredno pove, kako mora voliti.


7.) Nacionalizacija kapitala sumljivega izvora in ustanovitev finančne policije,brez zastaralnih rokov, združene z davčnim organom in izvršbo pod okriljem države

FURS naj pridobi pristojnosti in pooblastila s katerim bi se uvedlo bivši SDK in finančno policijo. To pomeni, da bi lahko FURS direktno zasegel, premoženje, ki je bilo odtujeno, oziroma katerega izvor se ne pojasniti. Hkrati bi se določilo, koliko premoženja pripada državljanu RS, pri čemer bi se tistim, ki imajo veliko premoženja le to, nacionaliziralo in se uporabilo za izenačevanje standarda. Uzakoniti bi bilo treba, da finančne malverzacije po letu 91 ne zastarajo in da morajo vsi, ki so obogateli, pojasniti svoje premoženje sicer se mu ga avtomatsko, odvzame.
Določi se cenzus premoženja za posameznika, višek nad tem pa bi se nacionaliziral in prerazporejal za dvig standarda. Računsko sodišče mora dobiti vsa pooblastila za pregon, ki jih sedaj nima.

8.) Nacionalizacija presežnega kapitala - določitev cenzusa dohodka 

Kapital, ki je tako velik, da škoduje večini je potrebno nacionalizirati in ga razporediti.

9.) Reforma šolskega sistema - odprava točkovnega sistema, uvedba sprejemnih izpitov, možen direktni vpis iz srednjih tehničnih šol na fakulteto

Točkovni sistem, ki ga je vpeljal Janez Drnovšek s svojim ministrom Slavkom Gabrom, je zgrešen. Največja pomanjkljivost je, da temelji na zbiranju dobrih ocen. Naj povemo, da otroci pri svoji starosti, ko se začne ocenjevanje niti slučajno, ne morejo vedeti, kaj to pomeni. V Rimu, so imeli poslovno sposobnost omejeno do 25. leta starosti, pri nas pa sistem otroke sili, da pri 11ih letih razumejo kaj pomenijo dobre ocene in jim sistem zapre vrata, če niso zbrali dovolj točk. Ocene niso in ne morejo biti edini odraz potenciala, kajti nekatere začnejo stvari zanimati kasneje. Navsezadnje je kirurg dr. Brecelj dejal, da v takšnem šolskem sistemu kakršnega, imamo v Sloveniji danes, ne bi sam nikoli imel možnosti vpisati se na medicinsko fakulteto.
Druga stvar je to, da se dijaki iz tehničnih šol ne morejo neposredno vpisovati na fakulteto. Če se hočejo vpisati na fakulteto morajo opraviti splošno maturo, torej dodaten predmet, pri čemer pa konkurirajo gimnazijcem. To se nam zdi nepomembno, kajti če ima nekdo smisel za medicino in je prej hodil na srednjo šolo, mu to zagotovo ne bo škodilo, zagotovo pa ne more imeti gimazijec prednosti, ker do takrat o medicini še ne ve nič. Sistem s sprejemnimi izpiti je najbolj pošten in smiselen.

10.) Uvedba štipendij za vse poklice, ki jih država potrebuje

Gospodarstvo je potrebno regulirati, kar pomeni, da mora država uvesti štipendije za vse poklice, ki jih država potrebuje in s tem skrbeti za samozadostnost. To lahko naredi v dogovoru s podjetji, ki bodo potrebovali izšolano delovno silo.

11.) Ukinitev študentskega dela v poznani obliki (študentsko delo se nadomesti z ustrezno štipendijo za čas študija)

Študentsko delo v poznani obliki, pri kateri ni nobenih omejitev glede opravljenih delovnih ur, je treba ukiniti. Delo, kot ga poznamo danes, je nelojalna konkurenca zaposlitvi. Delo bi moralo biti omejeno po skandinavskem modelu, ko lahko študent prek študenta zasluži do 200 eur na mesec, kar pomeni, da od tega ne more živeti, si pa lahko izboljša finančno stanje. Poleg tega bi se čas študija skrajšal, ker študenti ne bi hkrati delali in študirali. Država naj vsakemu študentu zagotovi štipendijo, hrano ter nastanitev.
Namesto bonov predlagamo ustanovitev državnih študentskih menz, kjer bi se študenti prehranjevali s kvalitetno in cenovno ugodno hrano(narava menz bi bila neprofitna).

12.) Vezava fakultetnega študija na delo v Sloveniji 

Finančna sredstva, ki so bila porabljena s strani države zato, da je študent pridobil izobrazbo, se morajo državi povrniti. To pomeni, da mora študent, delati v gospodarstvu Slovenije toliko časa, da se stroški, ki jih je država imela, izenačijo z njegovim produktom v gospodarstvu. Npr. Strošek za izobrazbo zdravnika je v Sloveniji od 250.000 EUR, kar pomeni, da bo moral zdravnik v Sloveniji delati, dokler se strošek povrne. Če gre v tujino, mora tujina plačati odkupnino za izobraževanje.

13.) Prepoved pretoka denarja v davčne oaze

Denar, ki se pretaka v davčne oaze, uničuje domače gospodarstvo. Filozofija kapitalistov, ki denar pretakajo v davčne oaze na skrivaj, ni razvoj domačega gospodarstva, ampak izkoriščanje domačega gospodarstva. Takšen način gospodarjenja vodi v revščino in uničuje življenje ljudi v domačem gospodarstvu, ker se gospodarstvo in s tem delovna sila ne more obnavljati.

14.) Reforma pravosodja

Velika težava Slovenije so neizkušeni sodniki, ki lahko po zakonu postanejo z 28 leti starosti. Sodnik je nadzornik procesnih postopkov, kar pomeni, da mora biti zelo kakovosten, da lahko nadzoruje odvetnika in tožilce. Diplomant pravne fakultete z 28 leti to ne more biti, ker nima izkušenj. Zavzemamo se, da bi sodniki napredovali iz vrst odvetnikov in tožilcev z leti izkušenj, kar bi izboljšalo kakovost in učinkovitost sodstva.

15.) Ustanovitev policijske in vojaške šole ter akademije

Vse resne države imajo za uniformirano osebje akademije. Akademije imajo za uniformirano osebje strožje kriterije in posledično višjo kakovost. Danes se dogaja, da imamo policiste s tečajem in vojaške poveljnike brez resnega vojaškega znanja. S tem je politika oslabila obrambno-varnostni sistem države, kar predstavlja resno tveganje.
Slovenija potrebuje srednjo policijsko in vojaško šolo, ter policijsko in vojaško akademijo.

16.) Obdavčitev na luksuz in luksuzna plovila, obdavčitev na 2., 3... nepremičnino

Zavzemamo se za izenačevanje premoženjskega statusa, kar pomeni, da bi premožni, ki presegajo cenzus dohodka, omenjen v 8. točki, plačevali poseben davek. Luksuzne dobrine niso potrebne za življenje, kar pomeni, da je treba to obdavčiti, da se kapital namesto v luksuzne dobrine usmerja v zagon gospodarstva skozi investicije in dvig življenjske ravni.
Poseben davek za 2., 3. Itd nepremičnino. Družina za življenje potrebuje 1 stanovanjsko enoto (stanovanje, hiša). Več kot to je luksuz, ki ga je potrebno obdavčiti. S tem se bo povečala ponudba, kar bo povzročilo padec cen nepremičnin.

17.) Znižanje davka na delo in zvišanje davka na dobiček

Delo je v Republiki Sloveniji preveč obdavčeno, medtem ko je dobiček premalo. Z znižanjem davka na delo bi se delodajalci razbremenili, lažje bi zaposlovali in s tem lažje ustvarjali več prihodkov in dobička, s katerim bi se zagotovil razvoj podjetij.

18.) Stroga ločitev cerkve od države, obdavčitev cerkve in odvzem vseh finančnih privilegijev, ki jih uživa

Vsak vernik naj ima pravico do prakticiranja vere, vendar je treba strogo ločiti vero od cerkvenih institucij. Treba je omejiti Sveti sedež, ki s svojo politiko deluje kot država v državi. Sveti sedež deluje, diplomatsko, gospodarsko, politično in se s tem vmešava v notranje zadeve države. To je treba strogo prepovedati. Namen vere je, da se ukvarja s svojimi verniki in ne s pristojnostmi države. Cerkev kot institucija naj se financira iz lastnih prispevkov, donacij in ne s strani države. Vera je intimna stvar posameznika, kar pomeni, da država s tem nima nič. 

19.) Ureditev kmetijstva za samooskrbo s hrano ter usmeritev k ekološkemu kmetijstvu

Samooskrba je bistvena za suverenost države in naroda, katerega servis je država. S samooskrbo je treba zagotoviti dobrine, da nismo odvisni od uvoza, treba je regulirati cene na trgu in izboljšati položaj kmetov, ki ne morejo konkurirati zahodnim kmetijskim multinacionalkam. V zasnovi samooskrbe je treba izvesti politiko pomoči kmetov, prek ugodnih posojil. Treba je dopolniti in posodobiti sistem zadrug. 

20.) Dvig carin za zaščito domačih proizvajalcev

V EU ne moremo uporabiti carin, ker EU temelji na prostem pretoku blaga, storitev, ljudi in kapitala. Z izstopom bi lahko določili carine, s čimer bi lastno gospodarstvo ščitili pred tujimi vplivi. Danes se namreč dogaja, da naša domača proizvodnja ne more konkurirati tujim korporacijam, ker smo premajhni in ker naše gospodarstvo ni tako razvito kot tuje. Tako se dogaja, da tuji proizvodi izpodrivajo domače, zaradi subvencij, s katerimi stimulirajo prodajo svojih produktov na našem trgu, prek cenejših produktov in marketinga. S protekcionistično carinsko politiko bi zaščitili domače gospodarstvo pred vplivi drugih trgov.

21.) Ekonomski sporazumi z državami bivše Jugoslavije – Jugoslovanska ekonomska unija

Balkan je naše geopolitično zaledje. Trg nekdanje Jugoslavije je samozadosten. Poleg tega prisotnost na tem trgu ne predstavlja tako velikih stroškov kot prisotnost na Zahodnih trgih. Naša podjetja imajo še na račun blagovnih znamk iz nekdanje Jugoslavije, veliko podporo na tem trgu, kar pomeni, da je lažje in ceneje prodajati naše storitve in produkte na Balkan, kot npr. v Nemčijo, Italijo, kjer naše znamke nimajo takšnega ugleda in kjer zaradi nižje produktivnosti in manjšega trga težko konkuriramo. Polet tega je ta trg nam najbližji, kar poceni stroške transporta, to pomeni, da lahko z nižjo ceno prodamo več in razvijamo domače gospodarstvo.
Predlagamo koncept Jugoslovanske ekonomske unije, kjer bi trgi držav bivše Jugoslavije med seboj sodelovali, hkrati pa bi se ščitili pred drugimi trgi.
22.) Zapis zaupnice ljudstva v ustavo. Ljudstvo lahko z določenim številom podpisov odstavi vlado, če ta ne opravlja svojega dela dobro. 
Potrebno je spremeniti ustavo in zapisati insitut zaupnice ljudstva v ustavo. S tem bi prisilili vlado, da premisli kakšno politiko bo izvajala sicer izgubi podporo. Danes se dogaja ravno nasprotno, ko imajo vlade v tej ureditvi relativno lahko delo. Zmagajo na volitvah in vladajo, ne da bi se bali ljudstva, kar pomeni, da počnejo karkoli želijo. Institut bi predvideval referendum, s katerim bi, če bi bil uspešen, zahtevali predčasne volitve.

23.) Ustanovitev SDK - Službe državnega knjigovodstva
Združeni narod so v svojih poročilih navedli, da je bil SDK najboljša institucija za pregled likvidnosti sredstev. SDK je bil organiziran tako, da je avtomatsko preprečeval možnosti zlorab in sledil toku denarja. Politika po letu 91 je med prvim ukinila SDK, s katerim so omogočili finančni kriminal, izkoriščanje delavstva in privatizacijo na nepošten način. SDK je bistven element tega programa in med prioritetami delovanje Socialističen partije Slovenije. Pomemben je tudi za preprečevanje pretoka denarja v davčne oaze in izčrpavanje podjetij prek navideznih stečajev.
24.) Ostra inšpekcijska politika glede utaje davkov s kaznijo odvzema premoženja/podjetja za takšno kršitev
Zavzemamo se, za avstrijski model, kjer država tistim, ki so zavestno povzročili kaznivo dejanje, odvzame premoženje in podjetje, ter za 7 let poslovno sposobnost. S tem se preprečuje, da bi načrtno prihajalo do zlorab. Poznamo prakso Slovenije, ko se odpre podjetje, ki se ga namenoma spravi v stečaj, nato pa isti ljudje z nakradenim premoženjem, odprejo novo podjetje in poslujejo naprej. Družbe z omejeno odgovornostjo se ukine in se jih spremeni v družbe z neomejeno odgovornostjo.

25.) Ukinitev TEŠ 6 in usmeritev v ekološko energijo - izkoriščanje lesne mase za ogrevanje in vode
Slovenija kot dežela gozda in vode, bi morala temeljiti na preskrbi  z energijo na temelju vodnih in gozdnih virov. TEŠ 6 je kriminalno dejanje, katerega je treba pojasniti in odgovorne kaznovati, projekt pa ustaviti, ker povzroča izgubo. Isto velja za 2. Tir.
Država z investicijami ustanovi državna podjetja za razres in transport lesa, s čimer se tehnološko opremi lesno panogo, da se lahko les uporablja in prodaja v korist slovenskega naroda, da se ne dogaja, da bi surov les prodajali po 100 EUR in ga razrezanega kupovali za 350 EUR, kar pomeni zadolževanje. S tem se poskrbi za veliko število delovnih mest in zato, da denar ostaja doma.

26.) Oživitev gradbeništva, dokler je še čas z državnim odkupom blagovnih znamk kot so SCT, Primorje in vodenje podjetij v državni lasti
Gradbeni sektor je uničen. Država naj tako kot pri lesni energiji ustanovi državna podjetja, s katerimi se lahko na novo začene gradbeno panogo v Sloveniji. Država naj odkupi znamke iz panoge. S tem se poskrbi za veliko število delovnih mest in za to, da denar ostaja doma.

27.) Umik vseh političnih kadrov iz državnih podjetij in najemanje profesionalnih nestrankarskih managerjev
Velik problem Slovenije je, da se politika vmešava v vse sfere življenja, pri tem pa ne veljajo pravilo sposobnosti, ampak pripadnosti. Tako se ne kadrira s ciljem, da se na določeno postavi najbolj sposobnega človeka, ampak se kadrira glede na pripadnost in kaj lahko imenovani človek stori za tiste, ki so ga imenovali. Posledice takšnih ravnavnj vidimo v državnih podjetjih, ki bi morali po vseh kriterijih poslovati pozitivno, pa so prodani ali uničeni, kot npr Aerodrom Ljubljana, igralnice, banke itd.

28.) Ustanovitev državne šole za kadre, ki jih potrebuje javna uprava
Zavzemamo se za ustanovitev državne šole po francoskem vzoru (Ecole D'ete). S tem bi se zagotovilo, da imajo državna podjetja in javna uprava, politično neopredeljene in usposobljene ljudi, neodvisne od politike.
29.) Javni seznami članov političnih stranke in popis premoženja članov ob vpisu v stranko
Zavzemamo se za transparentnost delovanja. To pomeni, da mora vsak politik pred prevzemom funckije prijaviti svoje premoženje, da se vidi koliko je funkcinoar v času opravljanja svoje funkcije pridobil premoženja. Vsak funkcionar bi moral podpisat klavzulo s katero se strinja da varnostni organi lahko preverjajo njegovo premoženje z uporabo prikritih ukrepov, da se lažje ugotovi ali funkcionar na skrivaj pridobiva premoženje (npr podkupnine, donacije) in ga nakazuje na skrivne račune oziroma sorodnikom itd. Pooblastilo omogoča organom nadzora, da pridobijo podatke o računih funkcionarja v tujini.
30.) Sodelovanje z neuvrščenimi, ki so prihodnost svetovne ekonomije in Evrazijo (BRICS)
Neuvrščeni predstavljajo 2/3 svetovnega prebivalstva in več kot 2/3 svetovnih surovin. Poleg tega, so države gibanja Neuvrščenih, ki še vedno obstaja in je bilo ustanovljeno v Beogradu letu 1961, danes med najhitreje razvijajočimi državami na svetu. Ekonomsko težišče se je z Zahoda preselilo na Vzhod in Jug. Tako imenovane države BRICS so derivat sodelovanja med bivšim Vzhodnim blokom  in Neuvrščenimi. V Neuvrščenih je opazovalka Kitajska, ki je danes najmočnejša ekonomska velesila na svetu.
Ker je Neuvrščene ustanovil TITO in, ker je TITO užival neverjeten ugled, smo kot nasledniki Jugoslavije najbolj primerni, da ponovno oživimo Neuvrščene, ter imamo med državami članicami velike simpatije zaradi dediščine Josipa Broza TITA in Jugoslavije. To nam omogoča dostop do surovin, ki jih nimamo in menjavo znanja, ki ga imamo za surovine. Takšno sodelovanje predstavlja simbiozo in omogoča Sloveniji velik gospodarski napredek in delovna mesta.
31.) Ostrejša zakonodaja glede mučenja živali (za storilce zaporna kazen) in prepoved evtanazije zdravih živali           
Zavzemamo se za zaporne kazni in ukrepe prisilnega psihiatričnega zdravljena za tiste, ki nespoštljivo ravnajo z živalmi. Poleg tega je treba ustanoviti strogi nadzor (živalsko policijo). Zavzemamo se za prepoved evtanazije zdravih živali, kot je to uzakonjeno v Avstriji. Zavzemamo se za povečanje sredstev glede oskrbe in varovanja živali (državna zavetišča, ki se jih ustanovi po regijah).

32.)Zelena ekonomija (zelena energija, solarna ekonomija, izolacija)

V povezavi s točko 29. Zavzemamo se za to, da bi bili objekti v republiki Slovenije energetsko varčnejši. Pri tem predvidemo spodbude za proizvajalce produktov v lasti Slovenije, ki bodo zviševali energetsko učinkovitost. (Izolacija, toplotne črpalke, učinkovitejše peči, ogrevanje na lesno maso).

33.) Ukinitev najemnin v javnem sektorju (premestitev javnega sektorja državne objekte)

Obstajajo objekti, za katere država plačuje najemnine od leta 91. Razni politični lobiji, odprejo podjetje in preko države, ko so na oblasto oddajo svoje prostore v najem, pri čemer davkoplačevalnci plačujemo veliko ceno, da nekdo obogati. Tudi brez tega, je nesmiselno, da država plačuje najemnimo, ker s tem na dolgi rok povzroča ogromne izgube.
Namesto tega denarja, ki ga država porabi na ta način, bi bilo pametno, če bi objekte, ki so v njeni lasti renovirala. S tem bi bili prihranki ogromni, denar pa bi se namesto za najemnine lahko namenil za druge potrebe npr za zdravstvo in šolstvo. To bi pocenilo izdatke države. Za večje institucije oz. organe, kot so sodišča naj se najde oziroma zgradi primerne objekti, kjer bodo vsi oddelki na istem mesti. Že samo stroški kurirske službe brez najemnin predstavljajo velike prihranke.

34.) Organizirati nacionalno obrambno varnostni sistem po vzoru Švice, oziroma uvesti obvezno služenje vojaškega roka vsaj 3 mesece.

Slovenija potrebuje sistem stoječe vojske. Profesionalna vojska kakršno imamo v Sloveniji ni sposobna ščititi države, če pride do konfliktov. Sistem po vzoru Švice temelji, tako kot bivši Jugoslovanski sistem, na Teritorialni obrambi. Slovenija ima danes 7000 profesionalnih vojakov, pred letom 91 pa je lahko Slovenije mobilizirala dve divizije, torej okoli 30-40.000 vojakov pod orožjem.

35.) Računskemu sodišču dati višje pristojnosti s področja pregona

V povezavi s točko 7. Za boj proti organiziranemu kriminalu in korupciji, je potrebno podeliti več pristojnosti za nadzor Računskemu sodišču. Računsko sodišče vrši nadzor nad delovanjem SDK in ima neposredne instrumente za uveljavljanje odgovornosti. Računsko sodišče dobi status posebnega sodišča kot je Delovno sodišče z vsemi potrebnimi pristojnostmi.

36.) Uzakoniti, da so nedelje in prazniki dela prosti dnevi, s strogim nadzorom, razen za dežurne službe.

37.) Povišanje pokojnin in usklajevanje pokojnin z letno stopnjo inflacije

To je cilj, ki je ob uvedbi plačnega razmerja na največ 1:5 povsem realen. Hkrati se zavzemamo, da morajo pokojnine znašati 75% povprečja vplačanih plač v aktivni dobi. To pomeni, da pokojnina ne sme biti manjša od 3/4 plače, ki jo je delavec prejemal za časa zaposlitve. To bi bil fiksni zakon, zaradi česar ne bi bila potrebna pogajanja upokojencev z vlado, ker bi vlada morala avtomatično izvajati zakon in skrbeti za zadostna sredstva.

38.) Lustracija
 
Prepoved delovanja vseh, ki so bili aktivni v slovenski politiki od osamosvojitve, ne glede na to ali gre za Kučanov F21, Janševo SDS ali druge politične struje. Vsem, ki so aktivno delovali v politiki in tistim, ki so z njimi povezani in so prek privatizacije, denacionalizacije ter z gospodarskimi malverzacijami prek politike prišli do premoženja, je potrebno premoženje zaseči in ga podržaviti. Torej dati v last naših državljanov.

39.) Legalizacija marijuane v medicinske namene

 Ker medicinska znanost, vse bolj dokazuje, da je marijuana zdravilna za številne bolezni, se zavzemamo, da bi morala biti legalizirana za uporabo v medicinske namene. S tem bi se zagnala nova delovna mesta, močno bi se omejil črni trg, obenem pa bi zdravniki predpisovali uporabo, kar pomeni, da bi bila uporaba pod nadzorom.  Bistveno je, da bi pacienti imeli možnost zdravljenja z učinkovino, na legalen in cenejši način.

40.) Vpeljava zelenega vala v prometu

Zavzemamo se za ponovno uvedbo zelenega vala v prometu. Zeleni val je nastavitev na semaforjih, kjer ob priporočeni hitrosti, ki jo določa prometni znak, gori zelena luč. S tem bi se zmanjšalo nepotrebne zastoje. Ta sistem uporabljajo na Hrvaškem in se je izkazal za učinkovitega in varčnejšega, saj bi se zaradi tekočega prometa zmanjšala poraba fosilnih goriv, poleg tega pa prisotnost škodljivih trdih delcev v ozračju, kar je velik problem v večjih mestih kot je Ljubljana, ki redno predega omejitve dovoljenih trdih delcev.41.) Panslavizem
Združeni Slovani smo protiutež, pokvarjenemu, hinavskemu, izkoriščevalskemu in zločinskemu Zahodu. Za časa Sovjetske Zveze in Titove Jugoslavije, smo Slovani držali ravnotežje v mednarodnih odnosih. Slovani smo tako lahko ščitili svoj interes v svetovni politiki. Po padcu SZ in Jugoslavije, smo dobili državice (protektorate Zahoda), Zahod pa je začel veliki pohod, ki ga spremljamo slabih 30 let, rezultate tega pohoda pa vidimo, ko je Zahod povsod pustil ruševine, vključno s samo ZDA in EU, ki sta v fazi totalnega razkroja.
Zavzemamo se, da bi se povezali z vsemi Slovani, ki bi sodelovali prek svoje slovanske organizacije.
 


Generalni sekretar SPS
                                                                                                                                                                    Tadej Trček

1 komentar:

 1. Para presentarme adecuadamente, soy el Sr. Michael Benson, un prestamista privado, otorgo un préstamo mínimo de $ 5,000 dólares o su equivalente en otras monedas a cualquier cantidad de préstamos con una tasa de interés del 3%, esta es una oportunidad financiera a su puerta, obtenga su préstamo de 2017 rápidamente. Hay tanta gente afuera que busca oportunidades financieras o ayuda a la vuelta de la esquina y en Lugares, y aún así no pueden conseguir uno, pero aquí está. Oportunidades de financiamiento a su puerta y, por lo tanto, no puede permitirse el lujo de perder esta oportunidad. Este servicio está hecho para personas, empresas, hombres de negocios y mujeres y la disponibilidad de cualquier cantidad que desee para obtener más información. Contáctenos por correo electrónico: MICHEALBENSONLOANAGENCY@GMAIL.COM
  Formulario de solicitud de préstamo y devuélvalo.

  Nombre completo .................

  Número de teléfono privado ................

  País ..................

  Dirección ................

  Estado ...............

  Años ..............

  Has aplicado antes o no. .............

  Estado ..............

  Cantidad del préstamo necesaria. ..................

  Periodo de préstamo ................

  Ocupación.................

  Ingreso mensual .....................

  En reconocimiento de estos detalles, le enviaremos nuestro acuerdo con el cronograma de reembolso, y si acepta los Términos y Condiciones, podrá obtener su préstamo una vez aprobado, dependiendo de la gravedad, urgencia y confianza que tengamos para usted.
  Estoy esperando tu respuesta rápida.

  Atentamente

  Micheal Benson

  OdgovoriIzbriši